Cijfers tonen aan dat in de agrarische sector nog steeds relatief veel ongevallen gebeuren, vaak met ernstige afloop. In de melkveehouderij zijn bijvoorbeeld de ongevallen met mestgassen helaas een bekend fenomeen. Veiligheid op het bedrijf begint met een goed inzicht in de risico’s op je bedrijf. Stigas, het kennisinstituut op het terrein van gezond en veilig werken in de agrarische sectoren, heeft voor de melkveehouderij nu een gebruikersvriendelijke, digitale tool (RI&E) gemaakt, die ondernemers helpt de risico’s te inventariseren en die waar nodig praktische oplossingen biedt om risico’s te verkleinen. Het gaat daarbij uiteindelijk om meer veiligheid voor jezelf, je familie, eventuele werknemers en andere erfbetreders. Deze RI&E is tot stand gekomen in samenwerking met LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen.

Tool: Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E)

Met de tool Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kun je zelf de risico’s op het eigen bedrijf in kaart brengen. Uit de risicoanalyse volgt een plan van aanpak om de risico’s te verkleinen. Zo werk je aan een duurzaam veilig bedrijf. Klik hier om in te loggen om de tool te gebruiken.

Kosten

Voor bedrijven met personeel (aangesloten bij Colland) die de RI&E zelf invullen is de RI&E van Stigas gratis. Bedrijven zonder personeel kunnen voor € 49,00 per jaar gebruik maken van het RI&E-systeem. Leden van LTO betalen € 40,00 per jaar. Meer informatie over de RI&E is te vinden in de folder en op de Stigas website.

Cursussen en e-learning
overzicht BHV-cursussen

Verschillende partijen bieden agrarische bedrijfshulpverleningscursussen aan. Klik hier om het aanbod in jouw regio te bekijken. De cursussen worden zowel op de aanbiederslocatie als op eigen locatie in de regio aangeboden. Stigas biedt de cursus landelijk aan.

E-learning: Opleidingscertificaat preventiemedewerker

Voor preventiemedewerkers in agrarisch en groen is er een speciale e-learning, waarmee je de benodigde kennis kunt opdoen voor het vervullen van de rol van preventiemedewerker. Korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die zij nodig hebben. In de filmpjes bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, arboregels, risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie. De e-learning is gratis beschikbaar en laagdrempelig: inloggen hoeft niet en de preventiemedewerker kan zelf kiezen welke thema’s hij in welke volgorde doorloopt. Het doorlopen van een thema duurt ongeveer een half uur. Je kunt afsluiten met een toets, waarmee je een opleidingscertificaat kunt halen.

Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid personeel

Veilig werken gaat samen met duurzame inzetbaarheid van personeel. De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat je al doet voor de vitaliteit van jouw medewerkers en waar kansen liggen. Hoe stimuleert en ondersteunt jij jouw medewerkers om gezond en vitaal te blijven werken, ook als ze ouder worden?

Met deze scan breng je in 10 minuten in kaart hoe jouw bedrijf ervoor staat. Wat doe je al? En wat kunt je nog meer doen als het gaat om langer doorwerken, inzetbaarheid, fitheid, vitaliteit en gezondheid? Na afloop ontvang je een mail waarin staat wat voor jou de volgende stap kan zijn.

Klik hier om de duurzame inzetbaarheidsscan uit te voeren.

Tips om stalbranden te voorkomen

Door de stalexplosie in Enter is er hernieuwde aandacht voor de preventieve maatregelen die volgens ons getroffen moeten worden om stalbranden te voorkomen. De Omgevingsdienst Twente heeft tips in beeld gebracht. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de pagina van Omgevingsdienst Twente.

Tips voor het realiseren van brandveilige stallen
 • Laat nieuwe elektrische installaties door gecertifieerde bedrijven plaatsen om kortsluiting en overbelasting te voorkomen.
 • Cluster technische voorzieningen met brandwerende scheiding.
 • Zorg voor goed onderhoud van elektrische apparaten en installaties die vonkvrij moeten zijn, met periodieke controles.
 • Stel een risico-inventarisatie op om te kijken welke specifieke brandwerende maatregelen genomen kunnen worden.
 • Kies bij het ontwerp van stallen met een emissiearme vloer voor bovengrondse mestopslag.
Tips om brandveilig te werken in stallen 
 • Gebruik elektrische apparaten die vonkvrij, goed geïnstalleerd en onderhouden zijn.
 • Gebruik geen brandbare apparatuur in stallen; indien nodig scherm je de werkplek af met onbrandbare schotten om vonken op ongewenste plaatsen te voorkomen.
 • Voer geen werkzaamheden waarbij veel warmte (open vuur) vrijkomt uit in de nabijheid van een mestput. Indien noodzakelijk scherm je de mestput af tijdens deze werkzaamheden.
 • Voorkom dat er explosieve mengsels ontstaan, bijvoorbeeld door voldoende te ventileren tijdens het mixen van de mest.
Preventieve maatregelen

Agrariërs kunnen altijd geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen waarvan de gevaren niet of onvoldoende bekend zijn. Aan de volgende preventieve maatregelen zou meer aandacht besteed moeten worden ten behoeve van het veilig werken in een melkrundveestal:

 • Omdat de concentratie van mestgassen onder een dichte vloer hoger zijn dan bij traditionele roostervloer, zou er bij het mestmixen voldoende natuurlijke ventilatie (windkracht) moeten zijn, zodat de vrijgekomen mestgassen kunnen vervliegen. Bij onvoldoende natuurlijke ventilatie moet de ventilatie ondersteund worden door zogenaamde “warm weer ventilatoren”.
 • Pas op met mixen van mest waar schuim op staat. Door het schuim worden veel mestgassen vastgehouden die vrijkomen bij het mixen. Op die manier kan het explosielevel bereikt worden. Ook mestschuim dat boven de vloer komt is gevaarlijk. Doordat vee het schuim vertrapt of kapot loopt, verhoogt de concentratie mestgassen boven de vloer.

Onze belangrijkste aanbeveling is om de mixomstandigheden te optimaliseren door in ieder geval te zorgen voor een goede ventilatie. Nader onderzoek moet uitwijzen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het mixen van mest-met-schuim veilig te kunnen doen.

 • Voorkom open vuur en vonken door o.a. uierbranden, lassen en slijpen. Indien toch noodzakelijk, ventileer de stal vooraf aan deze werkzaamheden en dek het gedeelte van de mestkelder af waar de activiteiten gaan plaatsvinden. Dit geldt voor zowel traditionele roostervloeren, als voor emissiearme vloeren.
 • Als een oplaadstation vonken geeft (bijvoorbeeld van een mestrobot) of in de stal ondeugdelijke elektrische apparaten aanwezig zijn, moeten deze uitgezet worden tijdens het mixen. Uiteraard is onderhoud en reparatie van deze voorzieningen door een deskundige noodzakelijk.

Bron: Omgevingsdienst Twente