De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu. Biodiversiteit omvat alle planten, dieren en nog veel meer op en rond de melkveehouderij. Om dit doel te behalen zijn er verschillende initiatieven. Hieronder staan een aantal tools en cursussen vermeld die helpen bij het halen van biodiversiteitsdoelstellingen op het melkveebedrijf. 

Tools

De Biodiversiteitsmeetlat

Via de Gaia-biodiversiteitsmeetlat kunt u als agrariër snel een beeld krijgen wat uw bedrijf bijdraagt aan biodiversiteit. Met de meetlat kunt u uw inzet voor biodiversiteit meetbaar en vergelijkbaar maken. De biodiversiteitsmeetlat bestaat uit 40 vragen verdeeld over zes verschillende bouwstenen. Klik hier voor meer informatie.

Biodiversiteitsmontior Melkveehouderij

FrieslandCampina, Rabobank en WNF hebben vanuit verschillende perspectieven een gezamenlijke ambitie tot biodiversiteitsherstel in de melkveehouderij. Uitgangspunt is om dit via verdienmodellen in de keten te ontwikkelen. Daarvoor zullen biodiversiteitsversterkende prestaties van melkveehouders, zowel ten aanzien van biodiversiteit op het eigen bedrijf als daar buiten, meetbaar moeten zijn. Hiertoe wordt door de drie partijen de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ ontwikkeld. Op de website van Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij staat een video, handleiding en demo’s van melkveebedrijven.

Cursussen

In het kader van biodiversiteit worden verschillende cursussen aangeboden.

Inleiding beheer natuurgrasland | Aeres Hogeschool

De inleiding beheer natuurgrasland bestaat uit 3 hele dagen en is bedoeld voor ondernemers die kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer en voor loonwerkers en anderen, die beheer op natuurgrasland uitvoeren in opdracht van een grondeigenaar. Deze cursus wordt door Staatsbosbeheer vereist voor pachters. Klik hier voor meer informatie.

Natuurondernemer (niveau 1) | Aeres Hogeschool

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer zoals door Natuurmonumenten gevraagd van pachters van natuurgronden. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc. Klik hier voor meer informatie.

Natuurondernemer (niveau 2) | Aeres Hogeschool

De cursus op dit niveau bestaat totaal uit 8 dagen en is bedoeld voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden en die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van het beheer en de monitoring. Klik hier voor meer informatie.

Excursiebedrijven

Wil je bijvoorbeeld met een studiegroep een bedrijf bezoeken waar je een rondleiding krijgt van een melkveehouder die zich experimenteert of actief bezig is met biodiversiteit? Vul dan je vraag in via het contactformulier en geef aan wat je wilt leren of zien. Er wordt voor je gekeken of we je kunnen koppelen aan een passend bedrijf bij jou in de omgeving.