Vruchtbare Kringloop Noord NL | Studiegroep omgeving Ny Beets

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.

Lees meer


Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Deelnemers gaan aan de slag met ruw eiwit van eigen land, mineralenkringloop, carbon footprint en ammoniak. In studiegroepverband krijg je de kringlopen van voedingstoffen als fosfaat en stikstof nog beter in de vingers. Je wordt bediend met informatie over het op waarde brengen van eigen voer, bodemvruchtbaarheid, bemestingstechnieken, jongveeopfok en weidegang. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.