Verschil in wensen en behoeften tussen jonge en volwassen melkveehouders met betrekking tot opleiden en leren

In oktober 2019 hebben 44 volwassen melkveehouders met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar een enquête ingevuld over kennisbehoefte in de melkveehouderij. De enquête was te bereiken via de website www.opleidenmelkveehouderij.nl, via de sociale media-kanalen van Opleiden melkveehouderij en via de LTO-afdelingen. De uitslag geeft een beeld van de huidige situatie en de wensen en behoeften van volwassenen in de melkveesector met betrekking tot opleiden en leren. Ruim een half jaar eerder werd een soortgelijke enquête afgenomen onder jonge melkveehouders. De enquêtes laten een paar opvallende verschillen zien.

Belangrijke thema’s voor de komende jaren

Volgens de ondervraagde volwassenen zijn de volgende tien thema’s belangrijk in de komende jaren:

1. Diergezondheid
2. Eiwit van eigen land
3. Kringlooplandbouw
4. Contact boer-burger
5. Bodem- en waterbeheer
6. Innovatieve technieken
7. Financieel management
8. Fokkerij / duurzaam vee
9. Ammoniak
10. Biodiversiteit

Deze top 10 verschilt met de uitslag van de jongeren-enquête. Thema’s 5 (30%), 6 (27%), 9 (23%) en 10 (23%) zijn volgens de volwassenen belangrijke thema’s voor de komende jaren, terwijl de jongeren deze thema’s minder belangrijk vinden voor de komende jaren (respectievelijk: 20%, 21%, 15% en 16%). Daarbij is opvallend dat slechts 15% van de jongeren aangeeft dat ammoniak een belangrijk thema is voor de komende jaren, terwijl ze ook aangeven dat dit wel een onderwerp is waarover bijscholing wenselijk is.

Een ander opvallend verschil tussen de uitslagen van de jongeren- en de volwassen-enquêtes is dat jongeren aangeven dat ‘Gezond en veilig werken’ een belangrijk thema is voor de komende jaren (31%), terwijl slechts één ondervraagde volwassene heeft aangegeven dit een belangrijk thema te vinden. Ook geeft 8% van de ondervraagde jongeren aan dat ‘werken met personeel’ een belangrijk thema van de komende jaren is, terwijl slechts één ondervraagde volwassenen dit thema ook als belangrijk heeft aangegeven.

Wat ontbreekt: Gezond en veilig werken (31%) jongeren, slechts één ondervraagde bij volwassenen. Werken met personeel is 8% bij jongeren en slechts één ondervraagde bij volwassenen.

Verzamelen van informatie

Waar 10% van de jongeren aangeeft geen budget te hebben voor bijscholing, geeft 18% van de volwassenen dit aan. Hierbij de kanttekening dat 25% van deze volwassenen zonder budget aangeeft dat zij bijscholing belangrijk vinden, maar dat zij zichzelf te oud vinden om zich nog te ontwikkelen.

Bekijk de factsheets voor alle uitkomsten van de enquêtes onder jonge en volwassen melkveehouders.

Download de factsheet ‘Resultaten enquête Opleiden melkeeveehouderij – volwassenen’ (januari 2020)

Download de factsheet ‘Resultaten enquête Opleiden melkeeveehouderij – jongeren’ (mei 2019)