De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden (met name praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen) voor het eigen bedrijf.

Inhoud

De cursus is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus richt zich op praktische handvaten en verdienmodellen voor het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector en van andere sectoren;
  • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau;
  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof;
  • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing in het eigen bedrijf;
  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie;
  • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement.

Opzet van de cursus

Online modules

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat je deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd hebt.

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de masterclass Stikstof in de landbouw.

Online bijeenkomsten

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats in groepjes van maximaal acht cursisten onder leiding van docenten. Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf. Je kiest 3 van de 4 inhoudelijke onderwerpen. De vierde bijeenkomst gaat over verdienmodellen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en de voorbereidende opdracht heeft gemaakt. Hierbij moet je denken aan het vooraf aanleveren van jouw vraagstuk(ken) zodat we in de bijeenkomst met jouw eigen casus aan de slag kunnen gaan.

Data

In verband met Corona zijn alle bijeenkomsten digitaal. De online bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Cursus verzorgd door docenten van HAS Hogeschool:

  • 26 jan, 9 feb, 23 feb en 16 mrt = VOL (alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)
  • 16 mrt, 30 mrt, 6 april 13 apr (alle bijeenkomsten zijn van 13.30 –16.00)

Cursus verzorgd door docenten van Aeres Hogeschool:

  • 28 jan, 11 feb, 25 feb en18 mrt = VOL (alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)
  • 18 mrt, 1 apr, 8 april, 15 apr (alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)

Meer info en/of aanmelden via deze link!