De melkveehouderijsector staat voor uitdagingen. Daarom zoeken boeren en instanties elkaar om in gezamenlijkheid aan deze opgaven te werken. Hieronder een overzicht van een greep van landelijke en regionale samenwerkingen die investeren in innovatie en kennisdeling.

GroenPact Tweede Fase

Er zijn volop uitdagingen in de groene sector. De tweede fase van Groenpact richt zich op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector?

Groenpact gaat over aantrekken en binden van talenten, leren en innoveren. De opgaven waar we voor staan zijn groot. Ze vragen om continue vernieuwing van het onderwijs, innovaties in de praktijk en inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Klik hier om naar de website van Groenpact te gaan.

Mineral Valley Twente

De proeftuinen zijn het hart van Mineral Valley Twente. In de proeftuinen kijken we naar de bodemgezondheid en andere toepassingen voor mest en biomassa. We testen nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw direct in de praktijk. Dit doen we niet alleen, maar samen met kennisinstellingen, overheden, bedrijven én natuurlijk agrariërs. De proeftuinen zijn ingedeeld in vier thema’s: regionale voedselproductieketen, landbouw en maatschappij, meerwaarde biomassa en klimaat, bodemgezondheid en water.

Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt. Klik hier om naar de website van Mineral Valley te gaan.

Agro-innovatieregio Achterhoek

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die positie gaat het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels.

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die positie gaat VKA ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels.

Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. De sociale en economische positie van agrarische ondernemers in de Achterhoek en Liemers versterkt hierdoor. Meer informatie hierover vind je op de website van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. 
Agro proeftuin De Peel

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie, die in balans is met mens, dier en milieu; onze leefomgeving en ons landschap verrijkt; werkgelegenheid en economische groei brengt in de regio.

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. We ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.

AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. De regio Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied voor de de ontwikkeling van kringlooplandbouw, dat zowel provinciaal als (inter)nationaal toonaangevend is. Klik hier om naar de website van Agro proeftuin De Peel te gaan.

 

Boert Bewust

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. We stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Alleen zo ontstaat er een goede dialoog,  wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

Boert Bewust zorgt dat boeren zichtbaar worden, opgeleid worden om goed te acteren in de samenleving, geeft hen een handvat om hun verhaal te vertellen en zorgt door middel van activiteiten voor meer betrokkenheid met de samenleving. Deelnemers zijn verbonden aan een Boert Bewust-streek. In de streek werken ze gezamenlijk aan activiteiten waarbij ze hun omgeving op een innovatieve manier betrekken bij hun bedrijf. Wil je weten wat voor activiteiten er gebeuren? Bekijk dan de sites van Boert Bewust.

De provincie Drenthe heeft samen met de landbouwsector en belangenorganisaties een programma gemaakt voor het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness in Drenthe. Omdat met name de melkveehouderij de komende jaren voor forse uitdagingen staat, wordt de sector geholpen om te verduurzamen.

De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2025 in Drenthe zoveel als mogelijk, sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur. Meer informatie vind je op de website van Duurzame Melkveehouderij.