Doel & werkwijze

De melkveehouderij in Nederland heeft een vooraanstaande positie en levert een belangrijke bijdrage aan de economie. Om deze positie te behouden en te versterken zijn goed opgeleide ondernemers en werknemers nodig. De kennismakelaar is met melkveehouders en werkenden in gesprek om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met scholingspartijen en partners om het aanbod van zowel cursorisch als regulier onderwijs in beeld te krijgen. Duidelijk wordt of vraag en aanbod van kennis bij elkaar komen, waar leemtes zitten, en wat nodig is om hier een stap vooruit te zetten.

Bevindingen

  • Melkveehouders krijgen veel informatie via verschillende kanalen (apps, mails, websites en brieven). Het vergt tijd om het overzicht hierin te bewaren en geen zaken te missen die echt relevant zijn.
  • Het tempo van ontwikkelingen en innovatie is hoog. Er blijft veel op de melkveehouders afkomen. Denk aan klimaatinvesteringen en bodemvraagstukken. Dit vergt van de ondernemer dat hij zich blijft ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang.
  • Voor het overbrengen van kennis en nieuwe issues waarmee melkveehouders aan de slag moeten gaan, heb je goede ambassadeurs nodig. Ondernemers en experts die ondernemers inspireren.
  • Als een ondernemer toen hij leerling was bij een reguliere opleiding niet of nauwelijks kennis/expertise heeft opgedaan over een bepaald thema, is het voor hem nu lastig om in beweging te komen op dat betreffende thema. Dit vergt extra inspanning om tot het uiteindelijk gewenste niveau te komen wat hij als ondernemer wel nodig heeft.
  • Uitzendbureaus hebben moeite met het werven van voldoende personeel (kwalitatief en kwantitatief) voor de melkveehouderij. Praktische zaken als werktijden, arbeidsintensieve werkzaamheden en eenzijdige taken maken dat melkveehouders geen aantrekkelijke werkgever zijn.
  • Er vindt een verschuiving plaats van inleen naar eigen personeel. Echter, melkveehouders vinden het om verschillende redenen een grote stap om iemand in dienst te nemen, ondanks de toenemende behoefte.

Download de factsheet