Boeren en tuinders krijgen een voucher van 1.500 euro die zij kunnen gebruiken voor onafhankelijk advies of scholing. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten vandaag bekendgemaakt. De voucher is een van de onderdelen van het plan om innovatie op het platteland te stimuleren.

Schouten wil de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke landbouw faciliteren door het voor ondernemers gemakkelijker te maken actuele inzichten te krijgen over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Dit kan volgens haar helpen bij het maken van stappen naar duurzaam en klimaatbestendig ondernemen en het verminderen van stikstofemissies.

Landbouwondernemers geven volgens de minister aan dat adviseurs hen vaak helpen de grote hoeveelheid informatie te doorgronden en te vertalen naar praktische en economisch haalbare handelingsperspectieven voor het eigen bedrijf. Schouten wil het voor boeren gemakkelijker maken deze onafhankelijke adviseurs in te schakelen. Met onafhankelijke adviseurs bedoelt zij professionals die advies geven zonder daarbij belang uit nevenfuncties te hebben.

Vouchers

Met de genoemde vouchers wil Schouten laagdrempelige toegang geven tot bedrijfsadviseurs en onderwijs. De vouchers voor agrarisch ondernemers hebben een maximum van 1.500 euro per jaar. Hiervoor kunnen zij een-op-een advies krijgen van een onafhankelijk bedrijfsadviseur voor coachende vaardigheden. Boeren en tuinders kunnen hun vouchers ook bundelen en in groepsverband advies aanvragen.

De voucher kan ook worden ingezet bij een groene hogeronderwijsinstelling. In 2020 gaat het om een stikstofcursus. Cursussen over andere onderwerpen worden in 2021 ontwikkeld. De vouchers zijn vanaf oktober beschikbaar. Bij de eerste openstelling ligt de nadruk op stikstofmaatregelen. De regeling maakt daarnaast advisering en scholing mogelijk die zijn gericht op kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen.

Voor de Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing, inclusief de ontwikkeling van cursussen, is 45 miljoen euro beschikbaar binnen de 73 miljoen euro voor de stikstofbronmaatregel ‘Verlaging ruw eiwit in Veevoer‘.

Bedrijfsadviseurs

Er zijn momenteel nog onvoldoende geregistreerde en gecertificeerde onafhankelijke bedrijfsadviseurs beschikbaar om agrarisch ondernemers te helpen bij het doorvoeren van de maatschappelijk gewenste transities op hun bedrijven, zegt de minister. Ze wil daarom het registratiesysteem verbeteren en daarbij duidelijk aangeven welke expertisegebieden de adviseur heeft. Ten tweede wil zij snel meer gekwalificeerde bedrijfsadviseurs in het systeem krijgen.

In het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2023-2027) is elke lidstaat verplicht een onpartijdig adviseringssysteem te hebben. Het streven van de minister is om in de GLB-transitieperiode (2021-2022) het systeem volledig aan te laten sluiten op de aanvullende GLB-eisen voor adviesdiensten.

Voor bedrijfsadviseurs worden ook vouchers voor cursussen uitgegeven, met een maximale vergoeding van 1.250 euro per jaar. Op voorwaarde van een eigen bijdrage door de adviseur voor deze opleidingen van minimaal 50 procent.

Praktijknetwerken

Schouten wil ook extra kringlooplandbouwlectoren benoemen. Deze nieuwe lectoren gaan in november 2020 aan de slag. Zij zullen voor praktijkgericht onderzoek en kennisdoorwerking zorgen. Geleerde lessen zullen breder worden gedeeld via onder andere demo’s, praktijknetwerken en publicaties. Groen Kennisnet zal zoveel mogelijk worden benut om de opgedane kennis voor iedereen beschikbaar te stellen.

Samen met de provincies trekt de minister vanaf 2021 meer geld uit voor projectsubsidies, pilots, experimenten en praktijknetwerken. Dit budget wordt ingezet voor onderwerpen die te maken hebben met (emissiearme) kringlooplandbouw, klimaatmitigatie of klimaatbestendige praktijken. Hiervoor wordt in 2021 en 2022 4 miljoen euro extra ingezet.

BRON: Nieuwe Oogst